piątek, 20 Lip 2018
You are here:

Wirtualny spacer

kliknij tutaj

Liczba gości online:

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości 

Sonda

Czy podoba Ci się nowa strona naszej BURSY?
 

Placówka na medal

Miejsce odkrywania talentów

szkola dobrych praktyk

 

Raport z Ewaluacji Zewnętrznej 2014

 

 
III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów "Bursa i Internat szansą na lepszą edukację" PDF Drukuj Email
Wpisany przez wychowawcy   
piątek, 12 maja 2017 13:59


W Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu już po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli-Wychowawców Burs i Internatów pt. „Bursa i Internat szansą na lepszą edukację”.

Honorowym Patronatem Konferencję objęli: Minister Edukacji Narodowej, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zamość. Patronami medialnymi przedsięwzięcia byli: Przegląd Oświatowy, Głos Nauczycielski, e- Zamość, Życie Zamościa, Telewizja Kablowa Zamość, Zamość TV, Kurier Zamojski, Katolickie Radio Zamość.

 

Celem konferencji było wzmocnienie i budowanie roli burs i internatów w środowisku lokalnym, podnoszenie poziomu jakości i efektywności współpracy z rodzicami, integrowanie środowiska burs i internatów, podnoszenie jakości pracy. Konferencja była także okazją do kolejnego spotkania ze specjalistami z dziedziny pedagogiki, psychologii oraz wymiany doświadczeń i pomysłów.

 

Po raz trzeci w Konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oświatowych województwa lubelskiego i miasta Zamościa oraz dyrektorzy
i nauczyciele burs i internatów z całej Polski, jak też dyrektorzy zamojskich szkół i placówek.

Konferencję otworzył Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu Waldemar Leszczyński, pomysłodawca i organizator spotkania.

W pierwszym wystąpieniu pan Jan Skutnik, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania Kuratorium Oświaty w Lublinie, zaprezentował „Współpracę bursy z rodzicami wychowanków w świetle prawa”.

Prezentacja obejmowała wybrane akty prawne, regulujące współpracę z rodzicami oraz zadania placówki w kontekście tej współpracy. Zwrócono uwagę na brak wymogu powoływania rad rodziców w bursach i internatach. Podkreślono rolę, znaczenie
i konsekwencje prawne właściwej wymiany informacji pomiędzy placówką a rodzicami wychowanków. W swoim wystąpieniu pan Jan Skutnik zaznaczył również, że ważną kwestią są różnice we współpracy z rodzicami wychowanka niepełnoletniego i pełnoletniego. Przywołał ocenę współpracy burs z rodzicami wychowanków opublikowaną w raporcie NIK. Zwrócił uwagę na rozproszenie przepisów prawa regulujących zasady współpracy
z rodzicami. Podkreślił, że tylko rodzic jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących dziecka i placówka ma bezwzględny obowiązek informowania go o wszystkich działaniach wobec niego.

W kolejnym wystąpieniu dr Piotr Kwiatkowski z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie wygłosił wykład na temat „Współpracy burs i internatów z rodzicami
w kontekście współczesnych zagrożeń”. Na wstępie podkreślił znaczenie dobrej diagnozy środowiska rodzinnego wychowanków, która warunkuje prowadzenie skutecznej pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz efektywnej współpracy z rodzicami.
Dr Kwiatkowski zaprezentował i scharakteryzował kilka modeli współczesnych rodzin, różne typy rodziców, wskazał ich problemy oraz sposoby współpracy z nimi. W wystąpieniu odwoływał się do swoich doświadczeń w pracy terapeutycznej z rodzinami. Zwracał uwagę na różnorodność problemów współczesnej rodziny, które przekładają się na funkcjonowanie młodzieży w placówkach. Wskazał również zagrożenia, na jakie narażone są dzieci
i młodzież, ich dużą podatność na psychomanipulaję, co wymaga od rodziców i nauczycieli coraz większych umiejętności wychowawczych, wiedzy, a przede wszystkim konsekwencji
w przekazywaniu wartości i budowaniu właściwych autorytetów. W podsumowaniu podkreślił, że bursy i internaty mają do spełnienia ważną rolę nie tylko w opiece
i wychowywaniu młodego pokolenia, ale również w pedagogizacji rodziców.

Drugą cześć konferencji rozpoczęła pani Maria Dyrda z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Zamościu, która zaprezentowała zasady skutecznej komunikacji
z rodzicami i pokazała ich wykorzystanie w praktyce. Następnie Dyrektor Waldemar Leszczyński wprowadził w temat „Prezentacja wybranych aspektów współpracy bursy
i internatu z rodzicami, wymiana doświadczeń, pomysłów, praktyk, problemów”. Przedstawił, jak wygląda współpraca z rodzicami w prowadzonej przez niego placówce. Zaprezentował także wyniki ewaluacji wewnętrznej poświęconej problematyce współpracy z rodzicami przeprowadzonej w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. W czasie przeznaczonym na dyskusję uczestnicy wymieniali poglądy, doświadczenia, dzielili się problemami. Głos zabrali: Pani Laura Filipiak, Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 2 w Poznaniu, Pani Hanna Przybylska, Dyrektor Bursy Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Olsztynie, Pan Stefan Procyk.

W wypowiedziach podkreślano, że dobra współpraca z rodzicami jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania placówek i osiągania wysokiej jakości pracy edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej. Współczesne bursy i internaty to miejsca, gdzie młodzież rozwija swoje pasje i zainteresowania, a sprzyja temu bogata oferta różnorodnych zajęć wychowawczych i edukacyjnych. Wielokierunkowo wykształcona kadra nauczycieli – wychowawców wspiera wychowanków w nauce i dba o ich potrzeby oraz wszechstronny rozwój. Taki model placówki zaspokaja potrzeby zarówno wychowanków, jak i ich rodziców. Pozytywnie wpływa na relacje z rodzicami, których dzieci chętnie wracają do bursy, a rodzice mają pewność, że ich podopiecznym zostały zapewnione optymalne warunki rozwoju
i bezpieczeństwo.

Konferencje zainicjowane w zamojskiej bursie są nie tylko okazją do spotkania ze specjalistami z dziedziny pedagogiki i psychologii, ale również służą integracji środowiska, wymianie sprawdzonych praktyk i doświadczeń. Duże zainteresowanie konferencją świadczy o ważnej roli burs i internatów w procesie edukacji i wychowania młodych ludzi.

Po zakończeniu konferencji zaproszono wszystkich uczestników do zapoznania się
z materiałami, publikacjami placówki, wystawami, rozmowami z pracownikami i młodzieżą.

 

Zmieniony: wtorek, 16 maja 2017 15:00